اخذ نمایندگی

برای اخذ نمایندگی، لطفا نام شهر و اطلاعات شخصی خود شامل موارد زیر را برای شرکت ارسال بفرمایید.

1-نام و نام خانوادگی

2-تاریخ تولد

3-کد ملی

4- آدرس

5-سابقه تحصیلی

6-سابقه کاری

 

ارسال پیام