ثبت نام متخصصین

لطفا اطلاعات مورد نیاز که در زیر آورده شده، را برای شرکت ارسال کنید.

1-نام و نام خانوادگی

2-تاریخ تولد

3-کد ملی

4- آدرس

5-سابقه تحصیلی

6-سابقه کاری

7- خدمت و کار مورد نظر برای همکاری

 

ارسال پیام